Piškotki – Cookies

Varovanje zasebnosti Privacy protection
1. Manualna fizioterapija Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema, skrbno varovala in jih brez vaše privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih uporabila v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletne strani Manualna fizioterapija Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si), ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. 1. Manual physiotherapy Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si) respects your privacy and is committed to protect personal information, which are obtained through online information system, very carefully and will not, without your consent, forward it to a third party or use it for other purposes. There are certain links in online information system that connects to other links, external websites that are not linked to Manual physiotherapy Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si) website, we do not take any responsibility for data protection on thise websites.
Piškotki Cookies
2. Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavlja tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja. 2. Cookies are informations about your website visit. When visiting a wesite, a cookie (information file) is installed to your computer, which ensures simplicity and speed on one hand, but on the other hand, it also represents the invasion of privacy or the possibility of later target advertising.
Vsebina piškotka Cookie content
3. V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je zapisano ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z dvakratnim klikom na datoteko dobite podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta. 3. Cookie contains basic information about your visit to a particular website. First, the name of your computer, or your name and the name of visited website are written. The contents of the cookie are stored on your computer in a special directory. Double- click on the file shows more detailed information about visited website, the date and also time of visit. All this information are also stored by the site administrator you visited. This way lot of things can be learned about the hardware of your computer and the use of the internet.
4. Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo s področja zapisanega v naslovni vrstici. 4. Cookies can be deleted, excluded or conditionally used with certain settings. Basically, browsers are set up so that cookies are received, but they refuse to set cookies that do not originate from the field written in the adress bar.
5. Manualna fizioterapija Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si) se zavezuje, da bo po svojih najboljših močeh varovala podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. 5. Manual physiotherapy Bornšek Jure s.p. (www.bornsek.si) is commited making the best use of the information and privacy of website visitors. In order to prevent unauthorized access or disclosure of the data obtained, to maintain the accuracy of personal data and to ensure their proper use, we use appropriate technical and organizational procedures to secure data we collect.
Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://bornsek.si Cookies used by https://bornsek.si 
1. Sistemski piškotki 1. System cookies
Sistemski piškotki so del platforme, ki jo uporabljamo in se bodo naložili v vsakem primeru. System cookies are part of the platform that we use and will be loaded in any case.
2. Analitični piškotki 2. Analytical cookies
Analitični piškotki se bodo naložili samo, če boste dovolili uporabo piškotkov. Več o piškotkih, ki jih uporablja Google Analytics si lahko preberete na naslovu https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Analytical cookies will be loaded only if you allow the use of cookies. Learn more about the cookies that Google Analytics uses at https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Onemogočanje piškotkov Disabling cookies
Uporabniki se lahko samostojno odločite, ali želite omogočiti uporabo piškotkov. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Informacije o nastavitvah za piškotke (za različne spletne brskalnike) so na voljo na spodnjih povezavah: Users can decide on their own wheter you want to enable cookies. You can control and modify cookie settings in your web browser. For information on cookie settings (for various web browser) see links bellow:
  • Opera (stran v angleškem jeziku)
  • Safari (stran v angleškem jeziku)
Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene. If you disable cookies, some of the website options will be disabled.
Piškotki, ki jih uporablja spletna stran https://bornsek.si Cookies used by https://bornsek.si 
Ime piškotka /Name of the cookie Namen / Purpose Čas piškotka / Time of the cookie Podjetje / Company
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a
a a a a